تنها یی
از تنها يی تا تنها يی عاشق خواهم ماند
گرچه شايد عشق به يک چيز باشد
که آن چيز، يک فرشته هست که هم نام توست
آری من از تنها يی تا به حال عاشق تو بوده ام
آن هم عشق ديوانه ساز تو که همان فرشته هستی
به اميده آن که در تنها يی آخر نيز به ياد تو تنها شوم

عشق دوستت دارم
ولی نفرين به تو ای عشق
که همچيزم را گرفتی
عقل و هوش و تمام خلوتهايم را
تمام خاطراتم را ، خانواده ام را
همه را از من گرفتی ، زندگانيم را عوض کردی
حال برو، تا تمام باخته هايم را باز يابم
گر بمانی يا بری ، هنوز عاشقم

/ 0 نظر / 6 بازدید