مپرس از شب من ز سوز تب من برو برو بی‌ وفایی‌ بی‌ وفایی‌

برو برو بی‌ وفایی‌ بی‌ وفایی‌ بی‌ وفایی‌

مپرس از شب من ز سوز تب من برو برو بی وفایی‌ بی وفایی‌ برو برو بی وفایی‌ بی وفایی‌

به مرگم گرفتی‌ که با تب بسازم به این اشک لرزان به این شب بسازم

به مرگم گرفتی‌ که با تب بسازم به این اشک لرزان به این شب بسازم برو برو بی وفایی‌

بی وفایی‌ برو برو بی وفایی‌ بی وفایی‌ بی وفایی‌

برو تا نپیچد صدای تو دیگر به خانه ی من

برو تا نگیرد دل هرزه ی تو بهانه ی من

برو تا نپیچد صدای تو دیگر به خانه ی من

برو تا نگیرد دل هرزه ی تو بهانه ی من

برو برو بی وفایی‌ بی وفایی‌ برو برو بی وفایی‌ بی وفایی‌ بی وفایی‌

گل لاله سر سرد دگر از دل من

بجایت نشسته بگور دل من برو برو بی وفایی‌ برو برو بی وفایی‌
/ 0 نظر / 14 بازدید