با قصه های کاغذی وعده های فرنگ تو
قلبمو بدست تو سپردم چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
دلم میخواد صدا بشم با قمری همنوا بشم
مثل یه ابر گمشده ببارمو رها بشم
تو زندون نگاه تو دردمو فریاد بزنم
تو گوش عاشقای شب این قصه رو داد بزنم
قلبمو بدست تو سپردم چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
دلم میخواد صدا بشم با قمری همنوا بشم
مثل یه ابر گمشده ببارمو رها بشم
تو زندون نگاه تو دردمو فریاد بزنم
تو گوش عاشقای شب این قصه رو داد بزنم
قلبمو بدست تو سپردم چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم
چه عاشقانه مردم

/ 0 نظر / 6 بازدید