رفتم واسه هميشه منو تو خواب ببينی

آرزو داری ديره نگو پيشم می شينی

دوره ی عشقمون تمومه اونم تقصير توست

تلخی خواب ديروز انگاری تفسير توست

می خوام پريشون بشم ولی با عشق تازه

تو رو ديگه نمی خوام دل از تو بی نيازه

يه روز مياد بدونی کی بودم و کی هستم

اون موقع خيلی ديره تو خاطرات نشستم

تو دفتر ترانه اسم تازه ای می بينی

اسمی ازت نبردم تو گذشته ها می شينی

/ 0 نظر / 6 بازدید