عشق تو آواز منه
زمزمه ساز منه
قصه من راز منه

راز دلم وبگو به همه

عشقمه كه باز تو زندگيت يه عزيز نازنين بشم
واسم عشق آخرين بشي واست عشق آخرين بشم

عشقمه ديگه كه برات عزيزترين بشم

اين منم هميشه مست تو عمر وزندگيم تو دست تو
من كه مثل مي تو جامتم بگو به همه تو دامتم

من كه با وفاتر از همه من كه بي ريا تر از همه
آهوي هميشه رامتم بگو به همه تو دامتم
عشقمه كه باز تو زندگيت يه عزيز نازنين بشم
واسم عشق آخرين بشي واست عشق آخرين بشم

عشقمه ديگه كه برات عزيزترين بشم

شب پيش تو نشستن و عهد دوباره بستن و گريه من راز منه

راز دلم وبگو به همه

عشقمه كه باز تو زندگيت يه عزيز نا زنين بشم
واسم عشق آخرين بشي واست عشق آخرين بشم

عشقمه ديگه كه برات عزيزترين بشم
حالا كه دلم اسيرته ديگه از خودت جدا ش نكن
اگر مرغ آسمون بياد تو رو به خدا نيگاش نكن

من كه با وفا تر از همه من كه بي ريا تر از همه
آهوي هميشه رامتم بگو به همه تو دامتم


عشقمه كه باز تو زندگيت يه عزيز نازنين بشم
واسم عشق آخرين بشي واست عشق آخرين بشم

عشقمه ديگه كه برات عزيز ترين بشم

/ 0 نظر / 6 بازدید