زندگی به من آموخت ... بی صدا گر یستن را ..

پس تا ...... هست زندگی باید کرد ...

تا عشق هست ... عاشقی باید کرد ..

تا دوستی هست ... دوست باید داشت ...

تا دل هست ... باید باخت ...

تا اشک هست ... باید ر یخت ..

تا لب هست ... بوسه باید زد ...

تا بوسه هست ... باید زد ..

تا معشوق هست ... عاشق باید بود ...

تا شب هست ... بیدار باید بود

/ 0 نظر / 5 بازدید