غم مخور خورشيد اگه رفته توي ابر سياه
غم مخور چندي اگه تيره شده چهره ماه
بازم آفتابي مي شه آسمون آبي مي شه
پر ابر ها مي ريزه شب ها مهتابي مي شه

بازم از ديوار خونه اين سراي پر نشونه
مي زنه گلها جوونه
رهرو كوچه شبها مي خونه باز تك و تنها
شعر خوب عاشقونه

از سفر كرده ما خبر مياد
شب انتظار ما بسر مياد
شب انتظار ما بسر مياد

بازم آفتابي مي شه آسمون آبي مي شه
پر ابر ها مي ريزه شب ها مهتابي مي شه

دل اگه به پا در مي زنه
در شام و سحر مي زنه
پي گمشده هاي خود مي گرده

دل اگه چو مرغ خسته پره
پريشون و شكسته پره
پي شور و نواي خود مي گرده

غم مخور سپيده سحر مياد
غم مخور سپيده سحر مياد
از سفر كرده ما خبر مياد
شب انتظار ما به سر مياد
بازم آفتابي ميشه آسمان آبي ميشه
پر ابر ها مي ريزه شبها مهتابي ميشه

غم مخور چندي اگه تيره شده چهره ماه
شب باروني نگو قصه رنج و غم و آه

بازم آفتابي ميشه آسمان آبي ميشه
پر ابر ها مي ريزه شب ها مهتابي مي شه

/ 0 نظر / 5 بازدید