خدايا من همون در به در دشت جنونم
همون ديونه عاشق بي نام ونشونم

خدايا مردم از چشم انتظاري
ندارم طاقت ديونه داري

گردش زمانه اگر برده از دل تو دگر
ياد يادگار مرا واي بر من

آه اگر به بوسه عشق
بر نداري از رخ من اشك انتظار مرا واي بر من

خدايا مردم از چشم انتظاري
ندارم طاقت ديونه داري

لحظه اي نگشته رها خاطرم ز خاطره ها
آه اگر نيايي ومن گم كنم دوباره تو را واي بر من

گردش زمانه اگر برده از دل تو دگر
ياد ويادگار مرا واي بر من

آه اگر به بوسه عشق
بر نداري از رخ من اشك انتظار مرا واي بر من

خدايا مردم از چشم انتظاري
ندارم طاقت ديونه داري

لحظه اي نگشته رها خاطرم ز خاطره ها
آه اگر نيايي ومن گم كنم دوباره تو را واي بر من

خدايا مردم از چشم انتظاري
ندارم طاقت ديونه داری

/ 0 نظر / 8 بازدید