تو جاده نگاه تو یه خواهشم یه التماس
ردای عشق تو بتن ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس
رنگین کمون ابروهام طاق دل غریب من
فدای چشم خیس تو تنها تویی طبیب من
تنگ بلور عمر من تو دستای قشنگ توست
به کلبه دلم بیا که رنگ عشق برنگ توست
تو جاده نگاه تو یه خواهشم یه التماس
ردای عشق تو بتن ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس
تو سرسرای بیکسی میون این دلواپسی
تنهاتویی که مونسی با لحظه هام همنفسی
تو این کویر عاطفه فقط تو مثل سایه ای
واسه دل کولی من تنها تو یک همساده ای
تو جاده نگاه تو یه خواهشم یه التماس
ردای عشق تو بتن ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس
رنگین کمون ابروهام طاق دل غریب من
فدای چشم خیس تو تنها تویی طبیب من
تنگ بلور عمر من تو دستای قشنگ توست
به کلبه دلم بیا که رنگ عشق برنگ توست
تو جاده نگاه تو یه خواهشم یه التماس
ردای عشق تو بتن ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس
ندارم از غصه حراس

/ 0 نظر / 5 بازدید